Uslovi prodaje putem internetske radnje harfa

1. OPŠTE ODREDBE USLOVA PRODAJE

Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica (dalje u tekstu: Harfa) nosilac je svih prava na internet stranici www.knjizara-harfa.rs. Putem navedene stranice Harfa pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Harfine internet knjižare (dalje u tekstu: Internet knjižara Harfa). Korišćenjem usluge Internet knjižare Harfa i svih pridruženih stranica i servisa na knjizara-harfa.rs domenu smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati sa ovim Uslovima prodaje (dalje u tekstu: Uslovi), te da ih u potpunosti razumeju i prihvataju. Ovi Uslovi primenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Internet knjižare Harfa i prava i obaveze koji proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Internet knjižare Harfa i smatraju se sastavnim delom takvih ugovora.

Pružalac usluge internet prodaje putem Internet knjižare Harfa je Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Rakoci Ferenca 124 Temerin, PIB: 110538816, telefon: 069 773 448

Korisnike upućujemo da se pre kupovine upoznaju sa ovim Uslovima te da ih redovno proveravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama. Harfa zadržava pravo izmene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Harfa zadržava pravo ukidanja usluge i promene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni deo Internetske knjižare Harfa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Harfa zadržava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internet knjižare Harfa u svako doba bez obaveze prethodne najave, isključivo i delimično, ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova te Opštih uslova korištenja.

Korišćenje usluga Internet knjižare Harfa odobrava se isključivo punoletnim osobama. Upotreba i korišćenje Internet knjižare Harfa od strane dece ili maloletnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili staratelji dužni da o tome vode računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korišćenjem, a Harfa ne odgovara za eventualne posledice takvog korišćenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na sopstvenu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamenom za lekarsku ili nutricionističku terapiju.

Harfa se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnosti ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na knizara-harfa.rs. Harfa zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Internet knjižari Harfa su ilustrativne prirode. Slika koja ilustruje proizvod na internet stranici knjzara-harfa.rs ne mora u potpunosti da odgovara stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može da reklamira na osnovu toga. Harfa će nastojati da na veb-stranicama knjizara-harfa.rs objavljuje tačne i aktuelne podatke, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih.

2. USLOVI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju Harfinu ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvata, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Harfe, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem Internet knjižare Harfa uz plaćanje odgovarajuće nadoknade – cene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: štampanih reklamnih poruka s porudžbenicom, telefona ljudskim posredovanjem i bez njega i Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje od trenutka kada korisnik prihvati Harfinu ponudu na jedan od sledećih načina:

– odabirom plaćanja i dovršenjem porudžbine kao registrovani korisnik Internet knjižare Harfa,

– odabirom plaćanja i dovršenjem porudžbine kao gost korisnik Internet knjižare Harfa,

– odabirom plaćanja i dovršenjem porudžbine putem telefonske linije na broj 069 773 448.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa korisnik je obavezan da odabere ime pod kojim će ostvarivati usluge, da odabere sigurnosnu lozinku i da dostavi odgovarajuću imejl-adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko želite da se registrujete putem Facebook naloga i želite da ostavite komentar i aktivno učestvujete na našoj Facebook stranici, Harfa će koristiti vaše puno ime, tj. vaš Facebook nalog.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno iznositi podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obavezan da čuva podatke o svojoj sigurnosnoj šifri i korisničkom računu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja, Harfa zadržava pravo, prema slobodnoj oceni, da ugasi registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Harfe i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: obrazac za odustanak, čitko i razumljivo obaveštenje iz člana 27. st. 1. i 2. ovog zakona na srpskom jeziku, primerak potpisanog Ugovora.

h) Korisnik može jednostrano da raskine Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodične štampe ili magazina, s izuzetkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao da ostvari pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora da obavesti Harfu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom (Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Rakoci Ferenca 124, Temerin) ili elektronskom poštom na reklamacije@knjizara-harfa.rs, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektronske pošte, a može da koristi i navedenu pisanu Izjavu o odustanku od ugovora.

Takođe, Izjavu o odustanku od ugovora koja se nalazi na internet stranici knjizara-harfa.rs može elektronski da ispuni i pošalje, i u tom slučaju Harfa će mu bez odlaganja dostaviti potvrdu primerka obaveštenja o jednostranom raskidu Ugovora elektronskom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršiće mu se povraćaj sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Harfa zavede korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povraćaj novca biće izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povratka plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povraćaj. Povraćaj novca Harfa može da izvrši tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslata nazad.

Korisnik je dužan da robu preda ili da je pošalje na adresu Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Rakoci Ferenca 124, Temerin, bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Harfi uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Direktne troškove povraćaja robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da pre raskida Ugovora nazove na broj telefona 069 773 448 ili se javi na reklamacije@knjizara-harfa.rs kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže, iznos povraćaja biće umanjen za postotak u skladu sa vrednošću robe. U tom slučaju bićete obavešteni.

Ako je na zahtev korisnika izvršavanje usluge započelo tokom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan da plati Harfi iznos koji je srazmeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavestio Harfu o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje Izjave o odustanku od ugovora

II) Uslovi i postupak kupovine

Glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene porudžbine. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Ukupna cena proizvoda (cena proizvoda u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave), vidljiva je u korpi za kupovinu pre zaključenja porudžbine. Sve informacije o potvrdi kupovine putem elektronske porudžbine dostaviće se na adresu elektronske pošte kupca navedene u postupku registracije/porudžbine ili u korpi za kupovinu pri unosu podataka prilikom zaključivanja porudžbine. Sve cene su izražene u srpskim dinarima (RSD). U sve cene je uračunat PDV.

Ako kupac ne dobije obaveštenje o potvrdi porudžbine, postoji mogućnost da je pogrešno uneo adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: prodaja@knjizara-harfa.rs ili na telefonski broj 069 773 448 kako bi naša služba za korisnike proverila da li je porudžbina primljena. Ako niste sigurni kako da izvršite kupovinu, slobodno nas nazovite na broj 069 773 448 i mi ćemo vam pomoći da ispunite korpu.

III) Dostava i uslovi dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupovine proizvoda i izdaje se račun na kojem se nalazi cena kupljenih proizvoda i cena dostave.

Trošak dostave biće iskazan u korpi uz cenu proizvoda. Sve informacije dostupne su u delu Cenovnik isporuke na internet stranici knjizara-harfa.rs.

U slučaju promene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje porudžbine, kupca će obavestiti naša služba za korisnike.

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi upakovani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja pregleda pakovanje pošiljke. Ako pakovanje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije da primi iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem paketa, kurirska služba će pošiljku vratiti Harfi, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije u vezi sa nedostacima proizvoda i svi ostali prigovori mogu se izjaviti u usmenoj ili pismenoj formi putem:

– telefona: 069 773 448

– imejl-adrese: reklamacije@knjizara-harfa.rs;

– na adresu: Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Rakoci Ferenca 124, Temerin, PIB: 110538816

U slučaju opravdane reklamacije omogućava se raskid Ugovora uz povraćaj uplaćenog iznosa ili zamena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba da pošalje fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na osnovu fizičkog dokaza. Prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe Harfa vrši o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana i da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene proizvoda s novim u potpunosti snosi Harfa.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišćen, u nepromenjenoj količini i u originalnoj ambalaži, uz prikazani originalan račun i garanciju (ukoliko postoji) proizvod će se dati na veštačenje veštaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se veštačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamene proizvoda snosi Harfa, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sledećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti onlajn jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

b) Plaćanje opštom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena porudžbina mogu se plaćati uplatom putem opšte uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili objektima Srpske pošte. Nakon potvrde porudžbine, Harfa prosleđuje imejlom podatke potrebne za plaćanje opštom uplatnicom. Sve podatke je potrebno tačno upisati u opštu uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena porudžbina mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde porudžbine, Harfa prosljeđuje imejlom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

d) Plaćanje predračunom. Samo pravne osobe mogu plaćati predračunom. Nakon potvrde porudžbine, Harfa na navedenu imejl-adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primanja uplate, pokreće se postupak isporuke.

e) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća celokupni iznos naznačen u računu.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Harfa se obavezuje da poštuje privatnost korisnika. Podatke će koristiti isključivo u svrhu i namenu određenu u ovim Uslovima ovog Ugovora. Harfa može da prikuplja lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, PIB (za pravne osobe), telefonski broj ili imejl-adresa koje će koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obaveza i što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba, navika i zahteva korisnika kao i daljnjeg razvijanja i kvalitetnijeg pružanja Harfinih usluga. Harfa prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe Internet knjižare Harfa, bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućavaju otkrivanje identiteta korisnika.

Harfa prikuplja i beleži podatke o IP adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računara za potrebe sistemskog administriranja, rešavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internet servisa. Harfa će automatizovano beležiti podatke o navikama korišćenja Internet knjižare Harfa, od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Harfa će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge i prilagođavanja i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Harfa ne beleži broj vaše kreditne kartice niti skladišti transakcijske podatke. Harfa za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, odnosno ovlašćene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. KOMUNIKACIJA HARFE S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete saglasnost da vas Harfa u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektronske pošte obaveštavati o promenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu saglasnost.