USLOVI KORIŠĆENJA INTERNETSKE STRANICE WWW.KNJIZARA-HARFA.RS

I. PRIMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Internet stranica www.knjizara-harfa.rs vlasništvo je Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica (u daljnjem tekstu: Harfa). Harfa omogućava korišćenje usluga i sadržaja internet stranice www.knjizara-harfa.rs koje je regulisano ovim uslovima korišćenja (u daljnjem tekstu: Uslovi). Korišćenjem Internet knjižare Harfa i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domenu www.knjizara-harfa.rs (u daljnjem tekstu: Internet knjižara Harfa) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima i da ih u celini razumeju i prihvataju.

U slučaju korišćenja domena www.knjizara-harfa.rs i svih povezanih poddomena i pripadajućeg sadržaja (na primer, fotografije, audio-vizuelna dela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Internet knjižare Harfa, a bez obzira na način korišćenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korišćenje i upotrebu Internet knjižare Harfa u skladu s ovim Uslovima, a regulisanje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korišćenja/upotrebe Internet knjižare Harfa vrši se u skladu s ovim Uslovima.

Korisnici su dužni da redovno proveravaju Uslove te se smatra da su korisnici korišćenjem Internet knjižare Harfa, ili bilo kojeg njenog dela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim Uslovima korišćenja i da su ih razumeli i prihvatili u celini. Korisnici sami snose odgovornost za posledice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uslova.

Harfa zadržava pravo izmene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Harfa zadržava pravo ukidanja i promene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Internet knjižare Harfa, u svako doba, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Harfa zadržava pravo promene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet knjižare Harfa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključujući i delimično ili u potpunosti ograničen pristup Internet knjižari Harfa i pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uslova.

Harfa nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz korišćenja, ili je na bilo koji način u vezi sa korišćenjem Internet knjižare Harfa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posetiocu ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Internet knjižare Harfa.

Korišćenjem sadržaja Internet knjižare Harfa korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korišćenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNET SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Internet knjižari Harfa, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audio-vizuelna dela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima.

Sadržaj, vizuelni identitet, softver i aplikacije Internet knjižare Harfa zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Kaznenim zakonom kao i Zakonom o žigu.

Posebno je izričito zabranjeno menjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorišćavati sadržaj, vizuelni identitet, aplikacije i softver Internet knjižare Harfa, osim u slučaju kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja Harfe.

Zabranjeno je usluge Internet knjižare Harfa koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način i koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima. Skladištenje ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korišćenje na način koji je protivan ovim Uslovima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlašćenog, nedopuštenog i/ili protivzakonitog korišćenja bilo kog sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audio-vizuelna dela) Internet knjižare Harfa, Harfa zadržava pravo potraživanja naknade celokupne štete i pokretanja građanskog i kaznenog postupka pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Internet knjižaru Harfa.

III. KORIŠĆENJE STRANICA INTERNET SERVISA HARFA

Zabranjeno je korišćenje sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje na Internet knjižari Harfa, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uslovima.

Korisnik garantuje i potvrđuje da će stranice ww.knjizara-harfa.rs koristiti u skladu s ovim Uslovima i svim primenjivim zakonima i pravilima, uključujući sve one koje se odnose na internet, imejl (poruke elektronske pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i garantuje da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo u skladu s ovim Uslovima. U protivnom, takvo korišćenje smatra se nedopuštenim, i u tom slučaju je Harfa ovlašćena da potražuje naknadu štete od korisnika i da mu u celini ili delimično ograniči pružanje usluge

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI NALOG

Korisnički nalog se kreira registracijom samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge korisnik dobija podatke o korisničkom nalogu – korisničko ime i lozinku. Korisnički nalog nije prenosiv na druge osobe.

Korisničkim nalogom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Zabranjeno je korišćenje tuđih podataka, kao i lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Zabranjeno je prenositi podatke o korisničkom nalogu trećim osobama.

Zabranjena je upotreba tuđeg korisničkog naloga.

Zabranjeno je, na bilo koji način, korišćenje Internet knjižare Harfa za slanje, odnosno podsticanje širenja neželjenih elektronskih saopštenja (tzv. „spamovanje”).

Harfa zadržava pravo da, prema slobodnoj proceni, za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja uskrati ili ugasi korisnički račun korisnika koji krši odredbe ovih Uslova, bez obaveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

IV.a OBAVEZE REGISTROVANIH KORISNIKA

U postupku izrade korisničkog naloga, korisnik je obavezan da odabere ime pod kojim će koristiti usluge i da odabere sigurnosnu lozinku, upiše valjanu imejl-adresu, kao i sve tražene podatke. Svi podaci, potrebni za izradu korisničkog računa, moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvata ove Uslove i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom sadržaja i usluga.

Korisnik je obavezan da čuva podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom nalogu i u potpunosti je odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korišćenjem svog korisničkog naloga.

IV.b OBAVEZE NEREGISTROVANIH KORISNIKA

Ako neregistrovani korisnik koristi usluge Internet knjižare Harfa takođe prihvata sve ranije navedene uslove.

Ovi Uslovi su objavljeni 27. 4. 2018. godine na www.knjizara-harfa.rs.